Финансиско книговодство

Финансиско книговодство

Софтверот за финанскиско книговодство нуди можности за книжење налози, слободно додавање на коминтенти, типови на документи, контен план, валути, фирми, и разни видови на извештаи. Овој софтвер е направен од ПИКСЕЛ Системи, кои се долгогодишен партнер на ДАВИД Компјутери, и преку кои оди поддршката за сите софтверски решенија од ДАВИД Компјутери.

Клучни карактеристики

Книжење на налози, шифрарници на конта, коминтенти, типови документи, валути, курсна листа, профитни центри, прегледи по коминтенти, спецификација по коминтенти, картица на конто, салда по конта и друго. За повеќе детали околу софтверот, неговите карактеристики и цена контактирајте не.